فرم درخواست تطبیق واحد
 1. نام و نام خانوادگی ( شناسنامه ای ) :(*)
  ورودی نامعتبر است
 2. موبایل :(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. نیمسال تحصیلی
  ورودی نامعتبر است
 4. کد ملی
  ورودی نامعتبر است
 5. شماره دانشجویی(*)
  ورودی نامعتبر است
 6. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر است
 7. نام دانشگاه(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. درس(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. مبلغ(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. جمع مبلغ واریزی
  0 ریال
 11. روش پرداخت